Om Brunkul

Brunkul er rester af sump- og vandplanter og forskellige træarter, som levede for Ca. 15 millioner år siden, da store floder og søer dækkede Danmark. Brunkulene ligger i 1-2 meter tykke lag dækket af op til 30 meter sand og ler. De fleste brunkul findes under Midtjylland

Brunkul har større brændværdi end træ og tørv, men kun halv så stor brændværdi som kul og koks.

I Danmark er der gravet brunkul fra 1914 til 1970 mest under de to verdenskrige, hvor landet ikke kunne importere kul og olie.

I Abildåområdet har der under 2.verdenskrig og perioden derefter, arbejdet 300-400 mand daglig, med brydning af brunkul

Brunkulene blev brugt i kakkelovne, komfurer, mejerier, teglværker, cementfabrikker og elværker. I alt findes der ca. 3000 ha tidligere brunkulslejer.

Se på YouTube om dannelse af kul - Klik

Fossile brændstoffer
Brunkul er en tertiær dannelse, dannet af kæmpefyr, sumpcypresser, nåle- og løvtræer, mos og græs fra søer og sumpe – altså masser af organiske forbindelser (kulbrinter), som vi kender det fra olie og alm. stenkul.
Den tertiære periode strækker sig fra 65 mio. – 2,5 mio. år siden. Planterne, som var udgangsmaterialet for dannelsen af brunkul, levede i miocæn epoken. Det er mellem 23 - 5 mio. år siden.
Planterne er blevet til brunkul i et iltfattigt miljø under tryk. På samme måde er planter andre steder blevet til tørv, stenkul og diamant – samt olie og gas. Det er plantematerialet, trykkets styrke, og til dels tiden, som er afgørende for hvilket fossilt brændstof, vi graver op af undergrunden.
Det afgørende for om man kan bruge en organisk forbindelse som brændsel eller ej - er indholdet af grundstoffet kul.

Planterester, som fx træ, består af ca. 44 % ilt, ca. 50 % kulstof og ca. 6 % brint. Ved omdannelse til kul eller olie sker der en reduktion af ilt og brint. Det relative indhold af kulstof bliver altså større i takt med, at indholdet af ilt og brint bliver mindre.

Dette er illustreret af kulrækken på figur 1.

 

Indhold af C (kulstof)

Indhold af H (brint)

Indhold af O (ilt)

Træ

50 %

6 %

44 %

Tørv

55 %

6 %

39 %

Brunkul

73 %

5 %

22 %

Stenkul

84 %

5 %

10 %

Antracit (hårdt stenkul)

95 %

3 %

  2 %

Diamant

100 %

0 %

  0 %

                                                           Se også her på YouTube - klik

Wikipedia skriver om brunkul:

Brunkul, også kendt som lignit, er en sedimentær bjergart bestående af kul, brint, ilt og kvælstof.

Brunkul opstår gennem fossilisering af organisk materiale, primært plantedele. En del af den brunkul, der findes i dag, dannedes under neogen. Udvindingen af brunkul sker bl.a. fra tidligere indsøer. Vandindholdet i brunkul er op til 50%. Brunkul anvendes hovedsageligt som brændsel til produktion af elektricitet og fremstilling af paraffin. Set fra et miljømæssigt synspunkt er brunkul den mest problematiske kultype, idet den udleder et højt niveau af kuldioxid pr energienhed ved forbrænding, ligesom der frigives svovldioxid og nitrogenoxider og tungmetaller som kviksølv og cadmium.

En stor del af verdens brunkulproduktion sker i Tyskland, men også USA, Rusland og Australien har store forekomster af det

Brunkulsproduktion (2004)
Kilde: United States Geological Survey
(i tusinde tons) LandProduktion
Tyskland181.92611Indien30.3412USA75.75012Rumænien28.6483Grækenland71.23713

Bulgarien26.4554Rusland70.30014Thailand20.0605Australien66.34315

Ungarn12.7306Polen61.19816Canada11.6007Kina50.00017Bosnien og Hercegovina9.0008

Tjekkiet48.29018Makedonien8.5009Tyrkiet43.75419Spanien8.14710Serbien35.62020Nordkorea6.500

I Danmark forekommer brunkul flere steder i Midt- og Vestjylland, især omkring Silkeborg og i egnene syd for Herning samt mellem Herning og Ringkøbing. De tilhører alle miocænetagen. Indtil 1. verdenskrig havde de danske brunkul ikke nogen økonomisk betydning, fordi deres beskaffenhed syntes mindre god, men vel navnlig fordi de gennemgående findes under uheldige forhold, idet de i reglen overlejres af ret mægtige grus- og sandlag og derfor er vanskelig tilgængelige. Anderledes under 2. verdenskrig, da brunkul blev betragtet som en vigtig dansk brændselsressource i en situation med forsyningsvanskeligheder, især om vinteren, hvor man ikke kunne grave tørv.

se et lille klip : https://www.youtube.com/watch?v=b2V7th9Xbv0

kontakt: Laurits Mosegaard Abildåvej 14 6973 Ørnhøj
tlf. 22 15 41 71 L.Mosegaard@Live.dk